عملکرد مالی شهرداری گلشهردر شش ماهه اول سال 1398

                                                                   

       عملکرد مالی شهرداری گلشهردر شش ماهه اول سال 1398    (ارقام به ریال)

سر فصل درآمدها

کد

سر فصل حساب

 

گردش کل عملیات تا این تاریخ

مصوب

عملکرد

4101

4102

4103

4104

4105

4106

4107

درآمد ناشی از عوارض عمومی

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی

درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری

کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

اعانات و هدایا و دارائیهائی که بطور اتفاقی به شهرداری می رسد

سایر منابع تأمین اعتبار

9815000000

4800000000

1160000000

410000000

0

1315000000

0

11871011976

3767869700

370133500

162158361

0

780787000

3410612000

جمع

17500000000

20362572537

سر فصل هزینه های جاری و خدمات عمرانی

کد

 

سر فصل حساب

 

گردش کل عملیات تا این تاریخ

مصوب

عملکرد

   5110

5120

5231

5232

5233

5234

5235

5236

5237

5238

وظیفه خدمات اداری

وظیفه خدمات شهری

برنامه"برنامه ریزی توسعه شهری"

برنامه"هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری"

برنامه "حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری"

برنامه"ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها"

برنامه"بهبود محیط شهری"

برنامه"ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی"

برنامه"ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات شهری"

برنامه"ایجاد تأسیسات درآمدزا"

2750000000

3150000000

800000000

650000000

 

4875000000

975000000

2700000000

700000000

 

900000000

0

3026655932

3662973404

1881809000

147500000

 

3857550597

609875192

5962548460

0

 

327975000

0

جمع

17500000000

19476887585

امور مالی شهرداری گلشهر                                                                       

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی