تماس با ما

اطلاعات تماس

تصویر تماس

شهرداری گلشهر

آدرس:
استان اصفهان ـ شهرستان گلپایگان ـ گلشهر ـ ابتدای خیابان شهداء ـ شهرداری گلشهر کد پستی:8784141164 ایران

تلفن: 57322222 و 57323720 فاکس : 57322010 کد تلفن: 031

موبایل: تلفن آتش نشانی و حوادث: (کلیه ساعات شبانه روز) 125 و 57324040\

http://golshahrgolpa.ir

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات: